แนะนำ – Online Dictionary

พนจนานุกรมภาษาอังกฤษออนไลน์ ที่มีเสียงคำศัพท์ให้ฟัง 
(Online dictionary with pronunciation for each word)

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/Last modified: Saturday, 25 August 2018, 8:06 AM