แนะนำ – Text to speech

โปรแกรมสำหรับแปลงประโยคภาษาอังกฤษเป็นเสียงพูด 
(A program that can convert any writen text into spoken words)

https://www.naturalreaders.com/online/Last modified: Saturday, 25 August 2018, 8:09 AM